Skolens liv


De kirkelige traditioner

En stor del af skolens traditioner er knyttet til kirkeåret. Gudstjenesterne for hele skolen foregår som regel i Sct. Johanneskirken, der har bedst plads. Sognepræsterne fra lokalområdet (protestantisk) og Sakramentskirken (katolsk) er sammen om disse fælleskirkelige gudstjenester. På Sankt Ansgars Skole lægger vi vægt på fællesskabet mellem de kristne trossamfund og fællesskabet mellem de troende.


Høstgudstjenesten

Høstgudstjenesten finder sted i september/oktober, hvor 3. klasserne bærer høstgaverne op til alteret, og hvor vi i fællesskab takker for årets høst. Høstgudstjenesten er første gang eleverne selv skal planlægge en gudstjeneste. Planlægningen giver ofte mange spændende diskussioner og mange fortolkninger af budskabet.


Allehelgens-gudstjenesten

Afholdes i begyndelsen af november.


Lucia

Selv om Lucia-traditionen ikke officielt er en kirkelig helgenfest, så er det en utrolig hyggelig tradition. Eleverne i 2. klasse bærer lys ind i den mørke kirke på Luciadag den 13. december. Siden går de i Luciaoptog rundt på skolen, hvor de syngende med lys i hænderne deler pebernødder ud til deres kammerater. Om eftermiddagen tager eleverne ud på Strandvejen, hvor de går i Luciaoptog for Skt. Joseph søstrene i klosteret. Det er altid en stor oplevelse at besøge et af de få rigtige klostre i København. Fra søstrenes side er det en gensidig oplevelse. En del af søstrene har tidligere været tilknyttet skolen, og besøget af de syngende elever vækker gode minder frem. Samtidig bliver elever som lærere bevidste om den tradition, de er bærere af.


Julegudstjenesten

Julegudstjenensten er afslutningen på første skolehalvår. Her er det 4. klasserne, der står for årets krybbespil. Krybespillet er altid meget velbesøgt. Tidligere elever, lærere og skoleledere kommer ofte forbi, for det er ikke rigtigt jul før elever fra Sankt Ansgars Skole har fortolket fortællinger om Jesu Kristi fødsel.


Påskegudstjenesten

På den sidste skoledag før påskeferien fejres påskegudstjeneste, hvor 5. klasserne står for opførelsen af årets passionsspil. Fortællingen om Jesu Kristi død og opstandelse er dramaturgisk en ordentlig mundfuld. Her er de helt store følelser i spil og ofte åbner planlægningen af passionsspillet muligheden for at diskutere nogle af de problemstillinger, der ikke altid er plads til i hverdagen.
De faglige traditioner

At skulle beskrive de faglige og sociale traditioner på Sankt Ansgars Skole er en ordentlig mundfuld. Som udgangspunkt går faglighed og sociale kompetencer hånd i hånd på skolen. Faglighed og livsduelighed er to komplimenterende størrelser, der først for alvor giver mening, når man arbejder med dem samtidig.


Længe før man i skolesammenhæng begyndte at tale om udviklingen af det hele menneske var dette grundsynspunkt en selvfølge på Sankt Ansgars Skole. Med den Katolske Kirkes og Sankt Joseph Søstrenes menneskesyn som ballast, har Sankt Ansgars Skole en meget lang tradition for at betragte eleverne som grundlæggende gode individer, der altid skal behandles som handlende subjekter og aldrig som modtagende objekter. Sankt Ansgars Skole følger Fælles Mål suppleret med yderligere mål i religionsfaget i udskolingen. Disse mål er udviklet i et tværgående samarbejde med de katolske skoler i resten af landet og udleveres ved begyndelsen af 7. klasse eller ved henvendelse på skolens kontor. Samvær og trivsel på skolen

Skolens elever, der repræsenterer en stor etnisk spredning, trives synligt med hinandens forskellighed. Såvel elever som lærere føler, at det er trygt at være på skolen. Det fremgår af de synspunkter man hører, når man taler med forældre og elever, der har foretaget et skoleskift til Sankt Ansgars Skole. Det er en del af skolens varemærke, at der er trivsel og tryghed inde bag porten på Nørrebrogade. Ligeledes bemærker nye elever og lærere, gæster og andre, at eleverne er hjælpsomme, høflige og venlige; man holder døren for hinanden og taler i det store og hele pænt til hinanden og til fremmede etc.For at styrke og bevare trivslen for hver enkelt elev har vi formuleret et enkelt imperativ, som udgør skolens trivselspolitik: 

"Vis Hensyn"


Af dette enkle maksime udledes diverse simple regler, som vi opdrager vores elever at overholde. Fx


 • Der tages hensyn til hinanden, især de små elever
 • Der bruges et ordentligt sprog
 • Der findes en respektfuld omgangstone og form lærere og elever imellem
 • Eleverne retter sig efter anvisninger fra skolens personale


Skolens antimobbepolitik


Elev APV december 2021 0-4 kl.

Elev APV december 2021 5-9 kl.


Elev APV 2018 - indskoling

Elev APV 2018 - udskoling


Menneskesyn

Sankt Ansgars Skole er en kristen privatskole på katolsk grundlag. Skolens overordnede formål bygger på det kristne livs- og menneskesyn som det kommer til udtryk i evangeliet og kirkens lære. Mange af skolens traditioner og særlige tilbud har deres udspring i kirkeåret og katolsk praksis.


Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og børn imellem og børn og børn imellem tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn: Vi er alle skabt i Guds billede og derfor grundlæggende gode, selv om vi ikke altid lever op til dette. Alle har krav på respekt og omsorg. Mobning tolereres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne. Konflikter søges løst ved samtale parterne imellem.


I forlængelse heraf arbejder skolen både på overordnet plan og jævnligt i de enkelte klasser med FN's børnekonvention samt de 17 verdensmål. Vi vægter den grundlæggende, førfaglige dannelse, og søger både direkte og indirekte at præge vore elever til deltagelse i den demokratiske livsform. 


Klik her for at se folder om den katolske skolePædagogiske målsætninger

 • at udvikle det hele menneske: følelser, kropsbevidsthed, intellekt og åndelighed.
 • at imødekomme elevernes nysgerrighed over for den religiøse dimension og via fællesskabet i skolen og i kirkerne at gøre det enkelte barn parat til selv at tage stilling til, hvilke værdier det vil bygge sin tilværelse på.
 • at lære eleverne glæde ved og ansvarlighed over for Guds skaberværk.
 • at vinde barnets tillid, så det føler sig ønsket, værdifuldt og grundlæggende godt.
 • at give eleverne mulighed for stilhed, fordybelse og bøn.
 • at hjælpe eleverne til at se mulighederne i den menneskelige mangfoldighed samt at vise respekt og tolerance over for hinanden.
 • at skabe rammer for fællesskab og venskab i klassen såvel som i skolen som helhed.
 • at opdrage eleverne til at løse konflikter.
 • at styrke elevernes vurderingsevne med hensyn til hvad der er godt og rigtigt.
Katolske lege og motionsløb

På motionsområdet deltager vi i De Katolske Lege sammen med de 7 andre katolske skoler i Storkøbenhavn. De Katolske Lege giver eleverne mulighed for at møde andre elever fra de andre katolske skoler i Københavnsområdet.


Skolens egen motionsdag kalenderlægges en anden dag end fredag før efterårsferien, da de mange skoler på Nørrebro den dag nemt kunne løbe hinanden over ende. Det samlede kilometer-løbetal indberettes således, at skolen tæller med når motionsdagens resultat gøres op for København.Emneugen med Åbent hus

Som regel afholder skolen i efterårssemesteret en emneuge med et fastlagt tema, som alle elever arbejder sammen om i blandede grupper på tværs af klasserne. Ofte slutter ugen med en præsentation af emnet for forældrene ved et Åbent Hus-arrangement. Det er en rigtig god måde for elever og lærere at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Det er også en uge, hvor alle kan få lov at udfolde det yderste af deres kreative og kunstneriske evner. De venskaber, der opstår i denne uge, hvor de store elever ofte arbejder meget selvstændigt som igangsættere og lærere for de mindre elever i deres gruppe, har stor betydning for sammenholdet og ånden på skolen.Kunst på Sankt Ansgars Skole

Billeder præger i højere og højere grad elevernes hverdag. Med den lette adgang til internet og digitale medier, har en helt ny dimension af billeder fundet plads. Denne selveksponering er en del af en billedkultur, som eleverne må forholde sig til og lære at begå sig i. I kunst på Sankt Ansgars skole ønsker vi, at undervisningen skal danne ramme om et åbent, udviklende og inspirerende børnekulturelt miljø, hvor børn og unge gives mulighed for at udvikle deres billedsproglige kompetencer gennem den undervisning, der tilbydes på skolen. Et godt undervisningsmiljø og et godt fællesskab er forudsætninger for elevernes trivsel og læring. Eleverne skal ”rystes” og lære, at kunst kan bruges som et kommunikativt middel. På skolen vægter vi højt at ALLE elever oplever og møder kunst, som udfordrer dem, og som skaber grobund for kreativ tænkning i andre fag.


På Sankt Ansgars skole arbejder vi i kunst med at eleverne er medskabere af skolens miljø og at eleverne oplever at de er en vigtig del af ”smukificeringen” på skolen. Billeder og produkter bliver hængt op, og vi laver små ferniseringer.


Vores skoles beliggenhed i hjertet af Nørrebro gør det muligt for os at bruge det omgivende kreative byrum. Lokalmiljøet og byens kunstmuseer bliver ofte inddraget i undervisningen, og til Markedsdagen hvert år laver vi en udstilling af elevernes produkter. Det er vigtigt, at elevernes billeder udstilles og præsenteres med respekt for det, de har præsteret - billeder skal ses!


Fra og med skoleåret 2019/2020 er der fra ministeriel side indført krav om at føre til afgangsprøve i et praktisk/musisk fag i 8. klasse. På Skt. Ansgars Skole kommer dette til at hænge naturligt sammen med vores prioritering af kunstfaget, som vi igennem mange år har udbudt også i udskolingen. 


Red barnet

Sankt Ansgars Skole er ambassadørskole for Red

Barnet, hvilket betyder tæt samarbejde med

organisationens tiltag. En gang om året holder skolen

en hel dag, hvor der er fokus på organisationens

formål, børnerettigheder, trivsel og levevilkår for

andre børn på jorden. Dagen er noteret i FN´s

børnekonvention. 


Vi henviser til: www.redbarnet.dk/skole


Caritas

Sankt Ansgars skole har tradition for at støtte op om

den katolske hjælpeorganisation, Caritas: www.caritas.dk.

I forbindelse med den katolske fasteperiode op til påske

sætter skolen fokus på de skoleprojekter, som Caritas

anbefaler. Det samme sker på den årlige markedsdag.AKT på Sankt Ansgars Skole

Skolens indsats inden for AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) er bundet op på skolens trivselspolitik. Udover den daglige, allestedsnærværende ånd af gensidig respekt og anerkendelse, er der i indskolingen og på mellemtrinnet indlagt ugentlige trivselstimer i skemaet, hvor der arbejdes med at styrke fællesskabet og forståelsen for sig selv og hinanden i klassen. Når det fortløbende arbejde med trivselspolitikken ikke slår til, kan ressourcegruppen inddrages i forhold til enkeltelever, grupper af elever eller hele klasser. AKT- lærerne er en del af ressourceteamet, som har deres egen møderække, hvor forskellige tiltag og indsatser løbende drøftes og evalueres.


AKT- lærernes arbejdsområde omfatter: 

Forebyggende indsats

Elever der ikke trives 

Klasser eller grupper af elever, der ikke fungerer socialt 

Supervision, vejledning, støtte til kollegaer og ledelse


AKT- og forældresamarbejdet:

AKT-vejlederen deltager på formødet i 0. Klasse, for at synliggøre forældres rolle, som den 3. Klassekammerat.

Der er også muligt, at AKT-vejlederen kan deltage i samtaler med klasselærer og forældre.


Hvis et team/lærer bliver opmærksomme på en særlig problematik vedrørende en elev eller en klasse, der ikke kan løses inden for de daglige rammer, tages der kontakt til ressourcegruppen.

Der udarbejdes efterfølgende en handleplan for tiltagene. Forældre og ledelse inddrages og præsenteres for handleplanen

Efter den aftalte tidsperiode evalueres der i teamet sammen med AKT-vejlederen om målene i handleplanen er nået. Hvis det ikke er tilfældet udarbejdes der i samarbejde en ny handleplan.Socialpraktik i udskolingen

Hvorfor socialpraktik?

Alle mennesker har ret til et værdigt liv. Reglerne for et værdigt liv er bl.a. nedfældet i FN's menneskerettigheder. Disse rettigheder er almene og ukrænkelige, men det er ofte vores stilling og vores muligheder i livet, der afgør, hvor værdigt et liv et menneske får.

Regler og love vil aldrig kunne ordne alt helt retfærdigt. Der vil altid være uventede tilfælde og uforudsete situationer, der ikke dækkes ind under lovgivningen. Der, hvor retfærdigheden ikke slår til, må enkelte menneskers sociale engagement give en hjælpende hånd. Dette engagement kan aldrig undværes som et korrektiv til bestående love og veldefinerede rettigheder.


De (ofte frivillige) socialt engagerede mennesker er organiseret i forskellige organisationer, institutioner og foreninger. Disse udfører et enormt, men næsten usynligt socialt arbejde, som velfærdssamfundet er fuldkommen afhængigt af. Vi ønsker på Sankt Ansgars Skole, at vore elever får kendskab til dette sociale arbejde.


Socialpraktikken i en kristent kontekst

Diakoni (omsorg), Communio (fællesskab) og Missio (sendelse) er tre centrale begreber i den katolske og kristne tradition. Derfor er de også centrale begreber for en katolsk skole som Sankt Ansgars Skole.

Overordnet ønsker vi, at vores elever gennem socialpraktikken tilegner sig de værdier, der gør dem i stand til:

- at drage omsorg for deres medmennesker (diakoni).

- at forstå sig selv som en aktiv del af et større samfund/fællesskab (communio).

- at føle en særlig forpligtigelse til at sprede glæde og hjælp i alle dele af samfundet (missio).


Hvad er formålet med socialpraktikken?

Socialpraktikken er en pendant til erhvervspraktikken, men hvor erhvervspraktikken har til formål at afdække karrieremuligheder, så har socialpraktikken et andet sigte. Hensigten med praktikforløbet er, at eleverne gennem frivilligt arbejde på en institution eller i en forening tilegner sig en forståelse for opgaver af social karakter, der påhviler ethvert samfund. Samtidig er hensigten også at give eleverne mulighed for at være noget for andre mennesker. Det enkelte menneske er ikke kun til for sig selv, men også for andre.


Dette kan kort sammenfattes til: Socialpraktikken har til formål at bibringe eleverne kendskab til og forståelse for det forskelligartede sociale arbejde, der udføres af offentlige og private institutioner, samt at hjælpe medmennesker til et værdigt liv.


Hvordan foregår socialpraktikken?

Socialpraktikken kan udføres på to måder: Enten kan eleven være i socialpraktik i en hel uge, eller også kan praktikken fordeles over et længere forløb. I begge tilfælde gælder, at praktikken skal have en samlet varighed af ca. 37 timer.

For hver elev udarbejdes en kontrakt mellem praktiksted og elev, der klargører væsentlige praktikforhold og gensidige forventninger til forløbet. Dette for at sikre, at begge parter får maximalt udbytte af praktikforløbet.

De tilrådes at eleverne ikke er alene i socialpraktik i særligt belastede miljøer.


Hvor kan socialpraktikken foregå?

Som udgangspunkt kan man være i socialpraktik i de institutioner, organisationer og foreninger, hvor det sociale arbejde foregår. Altså steder hvor et eller flere mennesker har brug for elevens hjælp. Denne hjælp kan både være praktisk (f.eks. hjemmehjælp, børnehave, handikaphjælp o.l.) og social (f.eks. besøgsven for en ældre, legeven for belastede børn o.l.).


Gamle Elevers Aften

Den første torsdag i november er Gamle Elevers Aften. Det er altid meget hyggeligt, og der deles mange gode historier fra tidligere tider. Gamle elevers aften er altid den første torsdag i november.


Skolepatruljen

Eleverne i 6. og 7. klasse står skolepatruljen for de mindste på skolen, så disse kan komme trygt over Nørrebrogade, når de mindste møder om morgen. Skolepatruljen står klar i krydset foran skolen fra 7.50 til 8.00 om morgen.


Skolepatruljen er frivillig, og Sankt Ansgars Skole har stolte traditioner på området. I 1997 blev skolepatruljen valgt til årets skolepatrulje for veludført arbejde.


Skolepatruljerne bliver uddannet af politiet på en skolepatruljelejrskole i begyndelsen af 6. klasse